INGYENES SZÁLLÍTÁS 19.900FT FELETT!

For international orders please click here

Kérdése van? Segítünk!
Ügyfélszolgálatunk elérhetősége:
Tel.: +3616104627 - Írjon nekünk: Email
Boltunk címe: 1119 Budapest, Major köz 12.
Nyitvatartás: H-P:10-17, Sz:10-13

A Green Aqua Kft. adatvédelmi és adatkezelési szabályzata


1. Az adatkezelő megnevezése

A Green Aqua Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Green Aqua) akvarisztikai termékek és kiegészítőik kereskedelmi forgalmazásával, valamint akváriumok építésével, karbantartásával és akvarisztikai tárgyú online tartalomgyártással foglalkozó gazdasági társaság. A Green Aqua Kft. üzletén kívül webáruházakat is üzemeltet (https://greenaqua.hu, http://greenaqua.com).

Cégnév: Green Aqua Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság; röviden: Green Aqua Kft.
Székhely: 1119 Budapest, Thán Károly utca 23-25.
Cégjegyzékszám: 01-09-950626 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
Adószám: 14702530-2-43
Telefonszám: +36 1 610 4627
Email cím: kapcsolat
Honlap: https://greenaqua.hu
Angol nyelvű honlap: http://greenaqua.com
Ügyfélszolgálatunk a Green Aqua üzletében működik: 1119 Budapest, Thán Károly utca 23-25.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel az kapcsolat email címen fordulhat a Green Aqua ügyfélszolgálatához.


2. A Green Aqua Kft. által végzett adatkezelés

Az alábbiakban tájékoztatjuk Ügyfeleinket a Green Aqua Kft. kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységeihez (a továbbiakban: Szolgáltatások) kapcsolódóan kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozók adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - a személyes adat továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás tartalmazza azt is, hogy a Green Aqua hogyan védi ezen adatokat, információkat.

A Green Aqua elhivatott a tekintetben, hogy adatkezelési folyamatai megfeleljenek az általános adatvédelmi rendelet (Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, a továbbiakban: Rendelet) előírásainak.

A Green Aqua adatkezelési szabályzata - a Rendelet mellett - a Strasbourgban 1981, január 28-án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló, név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX tv. valamint a 2003 évi C törvény az elektronikus hírközlésről rendelkezéseinek figyelembe vételével készült. A személyes adatok megadásával ön, mint vásárló/fogyasztó/szolgáltatást igénybe vevő, hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait, az adatvédelmi irányelvekkel összhangban, a Green Aqua összegyűjtse, tárolja, felhasználja, közzé tegye, illetőleg más módon feldolgozza.

A jelen tájékoztatóban használt fogalmak értelmezése érdekében szíves tudomására hozzuk, hogy a Rendelet alapján:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy (…), amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.


3. Az adatkezelés lehetséges jogalapja

A Rendelet alapján a személyes adat kezelése akkor jogszerű, ha az alábbi jogalapok legalább egyike teljesül:

 • az adatkezelés hozzájáruláson alapul,
 • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez, megkötéséhez szükséges,
 • az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
 • az adatkezelés létfontosságú érdek (pl. élet védelme) miatt szükséges,
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
 • az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelő közhatalmi feladata végrehajtásához szükséges (a Green Aqua esetében nem releváns).

 

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az Ügyfél jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

Amennyiben az adatszolgáltatás jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye, hogy az Ügyfél nem tudja a Green Aqua adott szolgáltatását igénybe venni.

A Green Aqua, mint adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatokért kizárólag az Ügyfél felel.

A jogos érdek jogalap alkalmazásának feltétele, hogy az adatkezelő védeni kívánt jogos érdeke arányban álljon a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával. Ennek megállapítása céljából előzetesen érdekmérlegelési teszt elvégzése szükséges. Az érdekmérlegelési teszt során a Green Aqua mint adatkezelő:

 • azonosítja az érdekmérlegelés teszt tárgyát képező személyes adat kezeléséhez fűződő jogos érdekét,
 • megállapítja az érintettnek az érdekmérlegelési teszt alapját képező személyes adataival kapcsolatos érdekeit, jogait,
 • elvégzi az érintett jogos érdekeinek és az adatkezelő jogos érdekeinek vizsgálatát és ez alapján megállapítja, hogy a személyes adat kezelhető-e.

A Green Aqua a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó érintett felhasználó/vásárló/fogyasztó felel. A felhasználó/vásárló/fogyasztó email címének megadásával egyidejűleg felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. A megadott email címen történt regisztrációval kapcsolatos minden felelősség azt a felhasználót terheli, aki az email címet regisztrálta.

A Green Aqua az érdeklődő/felhasználó/vásárló/fogyasztó által önkéntesen megadott személyes adatokat a leírt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Az adatokat elsődlegesen a Green Aqua - illetve a Green Aqua belső munkatársai jogosultak megismerni. A Green Aqua tájékoztatja a felhasználóit/vásárlóit/fogyasztóit, hogy az általuk önkéntesen megadott személyes adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára - kivéve, ha erről törvény kötelező erővel rendelkezik - kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén továbbíthatja.


4. Az egyes adatkezelések bemutatása (cél, jogalap, időtartam, kezelt adatok köre)


4/A. Bolti látogatót érintő adatkezelések

Adatkezelés megnevezése: megfigyelés zárt kameraláncon keresztül.

Adatkezelés célja: Vagyonvédelem, a Green Aqua területének a védelme, jogsértő cselekmények észlelése és megelőzése, a vásárlók és a munkavállalók életének és testi épségének védelme, minőségi kifogások kivizsgálása, panaszbejelentések.

Adatkezelés jogalapja: A 2. pontban hivatkozott Rendelet 6. cikkelye (1) bekezdésének f) pontja - "az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek."

Érintettek, kezelt adatok köre: Érintettek: Látogatók és munkavállalók. Kezelt adatok: A bolt látogatóinak és alkalmazottainak képmása és egyéb-, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

Adattárolás időtartama: A rögzítéstől számított 10-30 nap, kamerától függően.


4/B. Bolti vásárlót érintő adatkezelések

Adatkezelés megnevezése: vásárlás, megrendelés, számlázás, csomagolás-szállítás.

Adatkezelés célja: A termékekre vonatkozó adásvételi szerződés megkötése és teljesítése, termékértékesítés alátámasztása, tanúsítása, az adásvételi szerződés teljesítése (termékátadás), internetes megrendeléskor a távollévők között kötött szerződés teljesítése.

Adatkezelés jogalapja: A 2. pontban hivatkozott Rendelet 6. cikkelye (1) bekezdésének b) pontja - "az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges", 6. cikkely (1) bekezdésének c) pontja - " az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges"

Érintettek, kezelt adatok köre: Érintettek: Vásárlók. Kezelt adatok: név, lakcím (vagy székhely), elérhetőségi adatok (telefonszám, email cím). Vásárlás időpontja. Fizetés módja. Szállítás időpontja és módja. Szállítási cím. Adószám (jogi személyek esetén). Az Ügyfél által közölt egyéb adatok (pl. termék átvevőjének neve, egyéb lakcímadatok, pénzügyi adatok - bankszámlaadatok stb.)

Adattárolás időtartama: A szerződésből származó követelések elévüléséig, a számlázásra vonatkozólag a Számviteli tv. alapján 8 évig.


4/C. Weboldalon keresztüli vásárlót érintő adatkezelés

A webáruházban történő vásárlás a számlázás és a csomagolás, illetve a szállítás tekintetében csak az adatkezelés formáját tekintve különbözik a bolti vásárlástól.

Adatkezelés megnevezése: regisztráció a weboldalon, vásárlás a webáruházban, 14 napos elállási/felmondási jog gyakorlása.

A bankkártyás fizetés választásakor az online fizetést biztosító szolgáltató weboldalára navigáljuk a vásárlót. Ezen a külső fizetési felületen történik meg a kártyás fizetési tranzakció adatainak a bekérése - név, kártyaszám, lájárati dátum, CVC kód. A szolgáltató bekéri a fizetési tranzakció adatait - fizető azonosító, tranzakció összege, dátuma, időpontja - a Green Aqua-tól. A fizetési szolgáltató a bekért adatokat a rá irányadó PCI DSS szabvány (Payment Card Industry Data Security Standard) és adatvédelmi rendelkezések betartásával kezeli: https://www.paymentgateway.hu/adatvedelem. A Green Aqua csak az online fizetés sikerességének tényéről kap tájékoztatást, fizetési adatokról nem.

Adatkezelés célja: Felhasználói fiók létrehozása a regisztráló számára, a vásárlás folyamatának egyszerűsítése, a távollévők közötti szerződések megkötése és teljesítése, a jogszabályban biztosított elállási/felmondási jog gyakorlásának biztosítása.

Adatkezelés jogalapja: A 2. pontban hivatkozott Rendelet 6. cikkelye (1) bekezdésének a-c) pontja - "az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;"

Érintettek, kezelt adatok köre: Érintettek: Regisztráló, vásárló személyek. Kezelt adatok: név, email cím, belépési jelszó, IP cím, regisztráció, vásárlás vagy szerződéskötés időpontja, számlázási és szállítási adatok (név, cím, telefonszám, email cím), egyéb vásárló által megadott adatok (pl. szállítással kapcsolatos információk, átvevő neve, egyéb címadatok stb.)

Adattárolás időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, személyes fiók adatainak törléséig, a szerződésből származó követelések elévüléséig. Az elállási dokumentumot a számlával együtt tároljuk, az adattárolás időtartamára a számlára vonatkozó fentebb rögzített rendelkezések az irányadóak.


4/D. Marketing tevékenység

Hírlevelek küldése a Green Aqua részéről az Ügyfél előzetes nyilatkozatától függ. Hozzájárulás esetén a Green Aqua a feliratkozók számára rendszeresen marketing tartalmú hírlevelet küld. A Hírlevelekben leiratkozási lehetőség is van.

Reklámok küldése a Green Aqua részéről az Ügyfél előzetes nyilatkozatától függ. Az Ügyfél által megadott email címre hirdetést vagy reklámot tartalmazó levelet, marketinganyagot csak az Ügyfél hozzájárulásával küldünk.

Felhívjuk Ügyfelünk szíves figyelmét, hogy amennyiben hozzájárul személyre szabott reklámok küldéséhez, úgy ezekhez felhasználjuk az Ügyfél korábbi vásárlásainak és/vagy a webáruházban történt böngészésének adatait.

Személyre szabott reklámokban az Ügyfelet termékeinkről, aktuális szolgáltatásainkról, promócióinkról és különleges ajánlatainkról, illetve olyan információkról tájékoztatjuk, amely véleményünk szerint az Ügyfél érdeklődésére tarthat számot.

A Green Aqua a marketingeszközként használt reklámozás során az Ügyfél honlap böngészési viselkedésére (pl. termékkeresés) vonatkozóan gyűjtött adatokat arra használja fel, hogy milyen termékajánlót jelenítsen meg az adott Ügyfél számára. A Green Aqua marketingtevékenysége nem „kizárólag automatizált” döntéshozatal útján valósul meg.

A közvetlen üzletszerzéssel, a személyre szabott reklámokkal kapcsolatban az Ügyfél bármikor felülvizsgálhatja korábbi álláspontját és korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen közölheti velünk, ha a továbbiakban nem kíván ilyen jellegű értesítéseket kapni. Minden esetben, amikor az Ügyfél közvetlen értékesítési jellegű anyagot kap tőlünk emailben, úgy emlékeztetni fogjuk arra, hogy bármikor lehetősége van álláspontjának megváltoztatására. Amennyiben az Ügyfél megváltoztatja korábbi álláspontját, bármikor lehetősége van leiratkozni a reklámok küldéséről.

A Green Aqua nyomon követi azt, hogy Ön megnyitotta-e, illetve továbbította-e a tőlünk kapott email üzeneteket, hogy a jövőben hasznosabb és érdekesebb tájékoztatással tudjunk szolgálni. Amennyiben nem szeretné, hogy adatokat gyűjtsünk arról, hogy Ön megnyitotta-e, illetve továbbította-e az általunk küldött üzeneteket, úgy ebben az esetben le kell iratkoznia hírleveleinkről, mivel nincs rá mód, hogy anélkül küldjünk emailes üzeneteket, hogy ilyen jellegű adatokat gyűjtenénk.

Adatkezelés megnevezése: hírlevél, direkt marketing, hűségprogram.

Adatkezelés célja: Kereskedelmi ajánlatok eljuttatása az érdeklődők felé, marketinganyagok, személyre szabott reklám eljuttatása, vásárlói kedvezmény biztosítása a visszatérő vásárlók részére, a vásárlói elégedettség növelése, visszatérő vásárlók számának növelése.

Adatkezelés jogalapja: A 2. pontban hivatkozott Rendelet 6. cikkelye (1) bekezdésének a) pontja - "az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;"

Érintettek: érdeklődők, vásárlók, visszatérő vásárlók. Kezelt adatok köre: név, email cím, feliratkozás/leiratkozás időpontja, IP cím, korábbi vásárlások és/vagy webáruházban történt böngészések adatai, vásárlások időpontja.

Adattárolás időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig.


4/E. Szerviztevékenység adatkezelési esetei

A szerviztevékenység alapja sokféle lehet. Jótálláson belüli szerviz, kellékszavatossági igény érvényesítése a jogszabályok alapján, kötelező jótállási időn belüli szerviz, jótállási/szavatossági időszakon túli, külön szerződésen alapuló vásárlói önköltséges javítás. A Green Aqua több, általunk forgalmazott márkát érintő szerviztevékenységet közvetít a vásárlóink felé.

Forgalmazott márkák és szerviztevékenységet ellátó partnerek

 • Green Aqua, Greenworks, Aquacare, ADWA, Aqualighter, Aqua Medic, Aquario, Aqua Rebell, Beta, Camozzi, Chihiros, Dennerle, ONF, Oxyturbo, Seachem, Söchting - Green Aqua Kft.
 • ADA, DOOA - Aqua Design Amano Co. Ltd.
 • Aquarium Systems, ATI, Atman, D-D The Aquarium Solution, ISTA, Odyssea, WaveReef - Korallosakvárium Kft.
 • Eheim - Fisch Kft.
 • GHL - GHL Advanced Technology GmbH & Co.KG
 • Hydor - Aquarium Kutsera Trade Kft.
 • JBL - Best Aquatic Kft.
 • Oase - Oase Kereskedelmi Kft.
 • Sylvania - Elektro-Profi Kereskedelmi Kft.
 • Tetra - Pet Akvarisztika Kft.
 • Tropica - Tropica Aquarium Plants A/S
 • Twinstar - Digimodelo - Unipessoal Lda

Adatkezelés, a jótállási, szavatossági igények kezelése során

A szerviz az Ügyféllel többféle módon kerülhet kapcsolatba. Az Ügyfél bejelenti a meghibásodást, és a meghibásodott terméket beviszi a Green Aqua boltjába, vagy visszaküldi azt a Green Aqua-hoz. A Green Aqua minden esetben jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó minőségi kifogásáról, és rögzíti a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot. Ezt követően - márkától függően - a Green Aqua elvégzi a hibás termék javítását, vagy továbbítja azt a szervízpartnerünk felé. Ha a hiba megállapítható volt, akkor a szerviz a hibát orvosolja, és a hibakezeléssel kapcsolatban tájékoztatjuk a fogyasztót.

Termékek visszaadása

A javított, cserélt, vagy javítást nem igénylő, vagy nem javítható termékek visszaadását jegyzőkönyvön rögzítjük, melynek adattartalma a személyes adatok vonatkozásában megegyezik a fogyasztói minőségi kifogásról készült jegyzőkönyvben foglalt adatokkal.

Elutasított fogyasztói igények kezelése

Az igény elutasítása esetén a Green Aqua jegyzőkönyvet állít ki az elutasításról, valamint – amennyiben a hiba térítés ellenében javítható – árajánlatot ad. E dokumentumok adattartalma a személyes adatok vonatkozásában megegyezik a fogyasztói minőségi kifogásról készült jegyzőkönyvben foglalt adatokkal. Az árajánlat elfogadása esetén az ellenérték számlázása a korábban leírt módon történik.


4/F. Egyéb szerviztevékenység (fizetős javítás, karbantartás)

Az adatkezelés esetei és dokumentumai megegyeznek a jótállási, szavatossági igények kezelése során leírtakkal.

Adatkezelés megnevezése: jótállási és szavatossági igények intézése jogszabály alapján, egyéb szerviztevékenység.

Adatkezelés célja: jótállási és szavatossági kötelezettség teljesítése, javítási és karbantartási igény, egyéb szerviztevékenység ellátása.

Adatkezelés jogalapja: A 2. pontban hivatkozott Rendelet 6. cikkelye (1) bekezdésének a-c) pontja - "az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;" - Ptk. 6:159.§ (Kellékszavatossági jogok) és 6:171. § (Jótállás), az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet

Érintettek: fogyasztók. Kezelt adatok köre: a számlán és a fogyasztói minőségi kifogásról készült jegyzőkönyvben, számlán és szerviz munkalapon rögzített személyes- és kapcsolattartási adatok: név, cím, email cím, telefonszám, termék adatai, vásárlás időpontja, hibabejelentés időpontja, értesítés küldési időpont, javított termék átvételének időpontja.

Adattárolás időtartama: 3 év, illetve az igény, illetve a szerződésből származó követelések elévüléséig, legfeljebb 5 évig.


4/G. Ügyfélszolgálat és panaszügyintézés kezelése

Adatkezelés megnevezése: Vásárlók könyve, fogyasztóvédelmi ügyek adatkezelése, ügyfélszolgálati ügyintézés chatbot-on keresztül, üzenetkezelés.

Adatkezelés célja: A fogyasztók panasztételi jogának biztosítása. Tájékoztatás termékekkel, raktárkészlettel, számlázással, jótállással, szavatossággal, elállással, akciókkal kapcsolatban, reklám, hirdetés, marketing anyagok küldése, a jogszerű eljárás dokumentálása, jogviták rendezése, Ügyfél emailek kezelése, közösségi média üzenetek kezelése.

Adatkezelés jogalapja: A 2. pontban hivatkozott Rendelet 6. cikkelye (1) bekezdésének a) és c) pontja - "az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;"

Érintettek: fogyasztók, érdeklődők, Ügyfelek. Kezelt adatok köre: név, cím, email cím, telefonszám, termék adatai, vásárlás időpontja, panasz időpontja, chatbot által generált felhasználói azonosító, közösségi média név, közösségi média profilkép, közösségi média profil adatai, a szolgáltatás dátuma, önként megadott személyes adatok, megkeresés tárgya és részletei, IP cím.

Adattárolás időtartama: A minőségi kifogásról felvett jegyzőkönyv és válasz 5 év, a vásárlók könyvében leírtak 2 év, a chatbot a hozzájárulás visszavonásáig vagy a rendszerbe kerülés utáni 1 év múltán, az üzenetek tárolása legfeljebb 5 évig.


4/H. A kiszolgálási folyamatot támogató adatkezelések

Adatkezelés megnevezése: Irat- és email kezelés, szerződésekben megjelölt kapcsolattartói adatok kezelése.

Adatkezelés célja: A papír-alapú, illetve elektronikus dokumentumokban megjelenített adatok megőrzése, elérhetővé tétele további felhasználás céljából, és a szerződéses kapcsolat fenntartása.

Adatkezelés jogalapja: Az iratban található személyes adatkezelés jogalapjával megegyező. A 2. pontban hivatkozott Rendelet 6. cikkelye (1) bekezdésének f) pontja - "az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek."

Érintettek: Adatkezeléssel érintett magánszemélyek, kapcsolattartók. Kezelt adatok köre: személyes adatok, IP cím, email cím.

Adattárolás időtartama: Az irat tartalmától függő, legfeljebb 10 év, illetve a szerződésből származó követelések elévülésének időpontja.


4/I. Honlap látogatókat érintő adatkezelés

A honlap első alkalommal történő látogatásakor a képernyő alján felugró ablak tájékoztat az oldalon alkalmazott sütikről. A felugró ablakban lehet meghatározni, hogy mely sütikhez ad a felhasználó hozzájárulást.

A Süti szabályzat meghatározza az oldal használata (böngészése) közben a Green Aqua által begyűjtött és tárolt információkat és ezek felhasználását. A cookie (magyarul süti) egy olyan kisméretű file, amely a felhasználóink számítógépén tárolódik, előzetes engedély-kérést követően. A sütik nem alkalmasak a felhasználók azonosítására! A cookie segít az internetes forgalom elemzésében és segítséget nyújt abban, hogy a felhasználóinkat személyre szabott módon szólíthassuk meg. A felhasználók preferenciáját nyilvántartva segít a navigációban.

Az általunk használt sütik egy része feltétlenül szükséges ahhoz, hogy Ön navigálni tudjon az egyes oldalak között, és meg tudjon tekinteni bizonyos védett tartalmakat (például a csak regisztrált felhasználók számára látható oldalakat).

Emellett funkcionális sütiket is használunk, melyek segítségével információkat gyűjthetünk arról, hogy Ön hogyan használja az oldalt, és személyre szabhatjuk a weboldalt; így például meg tudjuk jegyezni az Ön által kiválasztott nyelvet, valamint azt, hogy például milyen termékekre keresett rá. Ezeket az adatok kizárólagosan a tartalmaink személyre szabott ajánlásához használjuk és nem használjuk fel semmilyen más célra. A forgalmat naplózó cookie-k a meglátogatott oldalak azonosítására szolgálnak. Ez segít nekünk abban, hogy a weboldal forgalmát naplózzuk. Ezeket az információkat kizárólag statisztikai elemzésekhez használjuk fel, az eredeti adatok a felhasználást követően törlésre kerülnek. A cookie-k segítenek például abban is, hogy a felhasználóink az oldalunkra bejelentkezzenek, vagy személyre szabott tartalmakat érjenek el.

A cookie-k használatát lehet engedélyezni és lehet tiltani. A legtöbb böngésző alapbeállítása szerint automatikusan fogadja a sütiket. A sütik tárolása kikapcsolható, illetve lehetőség van annak beállítására a böngészőben, hogy a felhasználó értesítést kapjon, mielőtt számítógépén sütiket tárolnak. Ezek a beállítások kizárólag a használt böngészőprogramra és számítógépre vonatkoznak, a sütik beállításait és kikapcsolását számítógépenként és böngészőnként külön-külön be kell állítani. A cookie-k nem biztosítanak semmilyen hozzáférést a felhasználóink számítógépéhez, vagy bármilyen más személyes adathoz, csak azokat az adatokat tárolják, amelyeket a felhasználóink döntése alapján tudatnak velünk.

Adatkezelés megnevezése: Sütik (cookie-k) és webszerver naplózás

Adatkezelés célja: A honlap a testre szabott kiszolgálás érdekében a látogatók számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit helyez el és olvas vissza, a webserver naplózás célja pedig a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérése.

Adatkezelés jogalapja: A 2. pontban hivatkozott Rendelet 6. cikkelye (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulás és f) pontja szerinti jogos érdek - "az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek."

Érintettek: A honlap látogatói. Kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó IP címe, a böngészőjének adatai, meglátogatott oldal címe, az oldalon eltöltött idő, az operációs rendszer típusa, verziója, a felhasználó keresései.

Adattárolás időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig. Az adatkezelő a sütiket a cél eléréséhez szükséges és arányos mértékben, a minimálisan szükséges ideig kezeli és tárolja. A sütik törléséig, de legkésőbb az érvényességük lejártáig tárolódnak a felhasználó eszközén.

A fentiek mellett a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szerverek segítik (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről részletes információk a www.google.com/analytics/ oldalon érhetőek el. Amennyiben Ön nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód sütiket használ, a látogatók megcímkézéséhez. A honlap felhasználói letilthatják ezeket a sütiket, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok.

Oldalainkon időnként további külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat. Erre például különböző képek, videók és statisztikák vagy éppen keresődobozok megjelenítéséhez van szükség. A közösségi gombokhoz hasonlóan ez esetben sincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domének milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.


5. Adatfeldolgozás


5/A. A Green Aqua, mint adatfeldolgozó

A Rendelet alapján „adatfeldolgozó” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

A Green Aqua az Ügyfelek, mint adatkezelők megbízásából adatfeldolgozó tevékenységet nem végez.


5/B. Adatfeldolgozó igénybevétele

A Green Aqua, mint adatkezelő egyes esetekben adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az Adatfeldolgozók a részükre a Green Aqua által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a Rendelettel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.

A Green Aqua adatkezelésének vonatkozásában kizárólag a következő adatfeldolgozókkal működünk együtt, az alább leírt szolgáltatások biztosítása érdekében.

 • Dropbox. Cím: 185 Berry Street, 94107 San Francisco, CA, USA - felhő alapú tárhely
 • Euclid Services Limited Ltd. Cím: Agias Elenis, 4 6th floor, FLat/Office 601, 1060 Nicosia, Ciprus - EuroVPS szerver tárhely
 • GLS Magyarország Kft. Cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. - Csomagküldés
 • Google Inc. Cím: Barrow Street, Gordon House, Dublin 4., Írország - Analytics weboldal látogatottsági adatok és Adwords hírdetési szolgáltatás
 • Klevu Oy. Cím: Bertel Jungin aukio 5. 02600 Espoo, Finnország - Internetes oldal keresőszoftver
 • Nosto Solutions. Cím: Aleksanterinkatu 15a, FI24189119, 00100 Helsinki, Finnország - Marketing / Ajánlórendszer
 • Zendesk, Inc. Cím: Market St. 1019, 94103 San Francisco, CA, USA - Ügyfelekkel történő kapcsolattartást biztosító szoftver
 • Prohost.be Bvba. Cím: Ganzenstraat 11, 8000 Brugge, Belgium - Szerver tárhely szolgáltatás
 • VRNG Consulting Kft.. Cím: 1013 Budapest, Attila út 2.B, fe. 6/a - Könyvelés
 • TNT Express Hungary Kft. Cím: 1097 Budapest, Ecseri út 14-16 - Csomagküldés
 • Reviews.io Cím: 29 St Nicholas Place, Leicester, LE1 4LD UK - Termékvéleményezés szoftver
 • Facebook Ireland Ltd. Cím: Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay, Dublin 2, Írország - Közösségi
 • Klaviyo, Inc. Cím: 125 Summer Street, Boston, MA, 02111, United States - Hírlevél

Az adatfeldolgozók szerződésben nyilatkoztak az adatok bizalmas kezeléséről és a GDPR megfelelőségükről. A adatfeldolgozókkal, valamint a vásárlóval/fogyasztóval/szolgáltatást igénybe vevővel kötött szerződéseket a Green Aqua elektronikus nyilvántartásában iktatja és archiválja, ezzel biztosítva a szerződés adataihoz való utólagos hozzáférés lehetőségét és biztosítja az Ügyfél kérésére történő törlését is. A Green Aqua az adatok kezelése során a Rendeletnek megfelelően jár el.


5/C. Adattovábbítás

2020. július 1. napjától a Green Aqua - mint számlakibocsátó - köteles a számlázó programból a kiállítást követően azonnal továbbítani a számla adatokat az állami adó- és vámhatóság (NAV) részére, minden belföldi adóalany vonatkozásában (vállalkozások, egyéni vállalkozások vagy adószámos magánszemélyek). 2021. január 1. napjától az összes ügyletről adatot szolgáltatunk - a magánszemélyek felé kiállított számlákról is. Jogszabályi háttér: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet.

Bíróságok és a hatóságok tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Green Aqua bíróságok és a hatóságok részére – amennyiben a bíróság és a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


6. Az érintettek jogai

A Rendelet szóhasználata szerint az „érintett” az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetett módon azonosítható a rá vonatkozó információ, személyes adat alapján. Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy a jogérvényesítésre irányuló kérelem teljesítése előtt kötelességünk azonosítani a kérelem benyújtóját.

A velünk kapcsolatban álló Felhasználót/Ügyfelet - aki az adatkezelés tekintetében "érintett" - az alábbiakban ismertetett jogok illetik meg:


6/A. Tájékoztatás kérés

Az Ügyfelet megilleti a jog, hogy a személyes adatai kezelésére, valamint a jogai érvényesítésére vonatkozóan tájékoztatást kapjon. Az ilyen jellegű igényeket email-en a "Kapcsolat" oldalunkon felsorolt elérhetőségek egyikén érvényesíthetik az Ügyfelek. A kért információkat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak alapján, írásban fogjuk megadni. A kérelem teljesítését megtagadhatjuk, ha bizonyítani tudjuk, hogy nem áll módunkban az Ügyfelet azonosítani.


6/B. Hozzáférési jog

Az Ügyfél jogosult arra, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen és észszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja ezen jogát. Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére a Green Aqua visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ,
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A hozzáférési jog gyakorlásának gyakorlata az, hogy az Ügyfél a Green Aqua rendelkezésére bocsátja az adatgyűjtés tárgyát képező személyes adatainak másolatát. Ha ez elektronikus úton kerül benyújtásra, úgy a széles körben támogatott formátumok egyikén kell a rendelkezésünkre bocsátani ezeket az adatokat. A Green Aqua az Ügyfél kérelmére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a 30. napon válaszol, és amennyiben az Ügyfél kérelmének nem teszünk eleget, úgy indokolnunk kell azt. A személyes adatok másolata iránti kérelem alapesetben díjmentes. Díjat csak olyan esetekben számíthatunk fel, amelyekben egynél több példányszámú, vagy az adatigénylés Ügyfél által igényelt módjánál gyorsabb, hatékonyabb mód is kérhető lenne.


6/C. Helyesbítéshez való jog

Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére a Green Aqua indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ügyfélre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés célját figyelembe véve, Ügyfél jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. A kiegészítés az Ügyfél által tett kiegészítő nyilatkozat útján történhet. Egyes adatok helyesbítése az Ügyfél által is megtörténhet, a felhasználói fiókba belépve, ilyen esetekben a Green Aqua megtagadhatja a helyesbítés elvégzését.


6/D. A törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére a Green Aqua indokolatlan késedelem nélkül törölje az Ügyfélre vonatkozó személyes adatokat, a Green Aqua pedig köteles arra, hogy az Ügyfélre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Ügyfél visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Ügyfél a Rendelet vonatkozó rendelkezése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert az közvetlen üzletszerzés érdekében történt (ideértve a profilalkotást is);
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat a Green Aqua-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A Green Aqua nem köteles törölni az adatokat, amennyiben az adatkezelés az alábbi okokból szükséges:

 • az alapjogok gyakorlása céljából (a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából);
 • kötelező adatkezelés esetén (a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából);
 • közérdekből (pl. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést);
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törléshez való jog nem járhat különösen az Ügyfélre vonatkozó olyan személyes adatok törlésével, amelyeket az Ügyfél valamely szerződés teljesítése céljából bocsátott rendelkezésre, ha és ameddig a szóban forgó személyes adatokra szükség van az adott szerződés teljesítéséhez. A törléshez való jog továbbá nem alkalmazható olyan esetben, amikor az adatkezelés időtartamát jogszabály határozza meg, pl. számla esetében, mivel a számlát a jogszabályi előírások alapján 8 évig meg kell őrizni. Ha a Green Aqua nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Ügyfél kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. A kivételi szabályok ebben az esetben is érvényesek.


6/E. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére a Green Aqua korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Ügyfél vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Green Aqua ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és az Ügyfél ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Green Aqua-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ügyfél igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az Ügyfél a Rendelet vonatkozó rendelkezése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Green Aqua mint adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az az Ügyfél jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ügyfél hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A Green Aqua az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az Ügyfelet (akinek a kérésére az adatkezelést korlátozták).


6/F. Adatok hordozhatóságához való jog

Az Ügyfél jogosult arra, hogy az Ügyfélre vonatkozó, az Ügyfél által a Green Aqua rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Green Aqua akadályozná, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződéses jogalapon alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Ügyfél jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy az adathordozhatóság joga tehát a fenti együttes feltételek fennállása esetén gyakorolható (tehát ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik). Az adathordozhatósághoz való jog tehát pl. a törvényi előírás alapján kezelt adatokra nem terjed ki. A 29. cikk alapján létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport (WP29) iránymutatása értelmében, mivel az adathordozhatóság joga csak az automatizált módon történő adatkezelésekre alkalmazható, így a papír alapú adatkezelésre nem vonatkozik.


6/G. Tiltakozáshoz való jog

Az Ügyfél jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Green Aqua jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Green Aqua a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ügyfél érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Ügyfél jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is (amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik). Ha az Ügyfél tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.


6/H. A jogok gyakorlásának módja, jogorvoslati lehetőségek

A Green Aqua indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Ügyfelet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Green Aqua a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Ügyfélet. Ha az Ügyfél elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Ügyfél azt másként kéri.

Ha a Green Aqua nem tesz intézkedéseket az Ügyfél kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Ügyfelet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Ügyfél panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A Green Aqua a tájékoztatáshoz való jog alapján igényelt információkat és az egyes jogok gyakorlásával összefüggő tájékoztatást és intézkedést alapesetben díjmentesen biztosítja. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Green Aqua-t terheli. Ha azonban az Ügyfél kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Green Aqua, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 • észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.


7. Adatbiztonsági intézkedések


7/A. Általános intézkedések

A Green Aqua aktívan igazolja az Európai Uniós rendeletnek (GDPR) történő megfelelését, az Adatvédelmi Szabályzat internetes oldalon történő megjelenítésével, az internetes rendelés folyamatában az adatvédelmi tájékoztató linkjének megjelenítésével, a hatósági ellenőrzések vagy érintett személyek tájékozódási igényének befogadásakor bármikor rendelkezésre tudjuk bocsátani a kért adatokat.

Személyes adatokat csak a jogszabályoknak megfelelően gyűjtünk és kezelünk, harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással és megállapodás alapján adunk át, ha a velünk kapcsolatban álló írásban felvilágosítást kér a róla tárolt adatokról, akkor azt biztosítani tudjuk.

Adatvédelmi incidens - szándékos, gondatlan vagy véletlen adatvesztés/adatmódosulás esetén, titoktartást érintő károk, kibertámadás stb. - esetén a Green Aqua eljárási rendje a szerverek kijelölt adminisztrátor által történő azonnali leállítása (offline állapotba helyezése), az incidenst követően legkésőbb 72 órával a tudomásszerzést követően bejelentjük az illetékes felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóságnál, valamint Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál és email-ben tájékoztatjuk az érintetteket az incidensről. Amennyiben az érintettek tájékoztatása aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé a Green Aqua részéről, úgy a jelen adatvédelem oldalunkra mutató linket a Green Aqua weboldalának nyitólapján az értesítések sorban megjelenítjük. Az értesítési sor jól látható - általában piros színű - időszakosan megjelenő üzenet a nyitólap elején.

Az adatvédelmi incidensekről nyilvános nyilvántartás készül a Green Aqua Adatvédelmi oldalán:

- Jelen dokumentum közzététele dátumáig nem történt adatvédelmi incidens a Green Aqua adatkezelésének vonatkozásában.

A Green Aqua biztosítja, hogy egy esetleges adatvédelmi incidens esetén ne közvetlenül és azonnal kompromittálódjanak a személyes adatok. Ezekre külön fizikai behatolásvédelmet és számítógépes védelmet dolgoztunk ki: jelszóval védett titkosított adatbázisban tároljuk az adatokat az ügyviteli rendszerünkön belül, azokból titkosítatlan másolat nem készül, a szervereket külön fizikai védelemmel és távfelügyeletre bekötött kamerás riasztórendszerrel védjük.

A felhasználó és az internetes felület közötti kommunikációt a Sectigo által kiadott, érvényes SSL tanúsítvány védi. A tanúsítvány a böngésző címsorának bal szélén található információs csíkra történő kattintással bármikor lekérdezhető. A belső hálózatban használt számítógépek kommunikációja és az esetleges kártevők betelepülése illetve adatvédelmi incidensek ellen dedikált vírusirtó és forgalomfigyelő szoftvereket használunk.

A Green Aqua adatvédelmi tisztviselője Lantos Viktor ügyvezető.


7/B. Gyermekek védelme

A Green Aqua Szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos adatok és információk rendelkezésre bocsátásával az Ügyfél kijelenti, hogy cselekvőképessége az érintett adatok és információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott. Amennyiben az Ügyfél az adatok és információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban jogilag „cselekvőképtelennek” vagy „korlátozottan cselekvőképesnek” minősül, és önálló nyilatkozatra ezzel kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok alapján nem jogosult, az Ügyfél köteles a jogszabályban megnevezett harmadik személy (pl. törvényes képviselő, gondnok) beleegyezését az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban megszerezni. Ezzel összefüggésben az Ügyfél köteles mérlegelni, hogy az adott információ rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására, a Green Aqua-t ezzel összefüggésben semmilyen felelősség nem terheli. A jognyilatkozatok érvényességének, így a kiskorúak adatainak kezeléséhez adott hozzájárulás érvényességének szabályozását a Ptk. és a Rendelet tartalmazza. A Ptk. 2:13.§ és 2:14.§ (1) bekezdése értelmében “cselekvőképtelen az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be. A 14 éven aluli kiskorú jognyilatkozata semmis, nevében a törvényes képviselője járhat el.” A Ptk. 2:11.§ és 2:12. § (1) bekezdése szerint “Korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú nyilatkozatának érvényességéhez - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges.” A személyes adat hozzájáruláson alapuló kezelése körében a Rendelet szerint “a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.”

Amennyiben észleljük, hogy a Green Aqua szolgáltatásait nyilvánvalóan „cselekvőképtelennek” minősülő személy, így különösen szülői illetve gondviselői engedély nélkül eljáró 16. életévét be nem töltött gyermek kívánja igénybe venni, minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely a gyermek által került a birtokunkba, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra.

Kérjük Ügyfeleinket, közöljék velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalják, hogy részünkre gyermek bocsátott rendelkezésre önmagáról személyes adatot, információt a szülője vagy gondviselője engedélye nélkül. Szülők és gondviselők számára javasoljuk, hogy tanítsák meg gyermekeiknek (különösen az internet használata során) személyes adataik biztonságos és felelős kezelését.


8. Az adatkezelési szabályzat módosítása

A Green Aqua fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi felhasználót/vásárlót/fogyasztót megfelelő módon tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók/vásárlók/fogyasztók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.


9. Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó/vásárló/fogyasztó a jogait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.), valamint az 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., postacím: 1530. Bp. Pf.: 5. Web: www.naih.hu )

Ha a fentiekkel kapcsolatban kérdése vagy megjegyzése van, kérjük, keressen meg minket az elérhetőségeink egyikén.

Green Aqua Kft.
Budapest, 2020. október 1.

Ugrás fel