The wishlist name can't be left blank

A Green Aqua Kft. adatvédelmi és adatkezelési szabályzata


1. Az adatkezelő megnevezése

A Green Aqua Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Green Aqua Kft.) akvarisztikai termékek és kiegészítőik kereskedelmi forgalmazásával, valamint akváriumok építésével, karbantartásával és akvarisztikai tárgyú online tartalomgyártással foglalkozó gazdasági társaság. A Green Aqua Kft. üzletén kívül webáruházakat is üzemeltet (https://greenaqua.hu, http://greenaqua.com).

Cégnév: Green Aqua Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság röviden: Green Aqua Kft.
Székhely: 1119 Budapest, Thán Károly utca 23-25.
Cégjegyzékszám: 01-09-950626 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
Adószám: 14702530-2-43
Telefonszám: +36 1 610 4627
E-mail cím: info@greenaqua.hu
Honlap: https://greenaqua.hu
Angol nyelvű honlap: http://greenaqua.com
Ügyfélszolgálatunk a Green Aqua Kft. üzletében működik: 1119 Budapest, Thán Károly utca 23-25.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel az info@greenaqua.hu e-mail címen fordulhat a Green Aqua Kft. ügyfélszolgálatához.


2. A Green Aqua Kft. által végzett adatkezelés

Az alábbiakban tájékoztatjuk Ügyfeleinket a Green Aqua Kft. kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységeihez (a továbbiakban: Szolgáltatások) kapcsolódóan kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozók adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - a személyes adat továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás tartalmazza azt is, hogy a Green Aqua Kft. hogyan védi ezen adatokat, információkat.

A Green Aqua Kft. elhivatott a tekintetben, hogy adatkezelési folyamatai megfeleljenek az általános adatvédelmi rendelet (Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, a továbbiakban: Rendelet) előírásainak.

A jelen tájékoztatóban használt fogalmak értelmezése érdekében szíves tudomására hozzuk, hogy a Rendelet alapján:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy (…), amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.


3. Az adatkezelés lehetséges jogalapja

A Rendelet alapján a személyes adat kezelése akkor jogszerű, ha az alábbi jogalapok legalább egyike teljesül:

 • • az adatkezelés hozzájáruláson alapul,
 • • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez, megkötéséhez szükséges,
 • • az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
 • • az adatkezelés létfontosságú érdek (pl. élet védelme) miatt szükséges,
 • • az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
 • • az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelő közhatalmi feladata végrehajtásához szükséges (a Green Aqua Kft. esetében nem releváns).

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az Ügyfél jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

Amennyiben az adatszolgáltatás jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye, hogy az Ügyfél nem tudja a Green Aqua Kft. adott szolgáltatását igénybe venni.

A Green Aqua Kft., mint adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatokért kizárólag az ügyfél felel.

A jogos érdek jogalap alkalmazásának feltétele, hogy az adatkezelő védeni kívánt jogos érdeke arányban álljon a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával. Ennek megállapítása céljából előzetesen érdekmérlegelési teszt elvégzése szükséges. Az érdekmérlegelési teszt során a Green Aqua Kft. mint adatkezelő:

 • • azonosítja az érdekmérlegelés teszt tárgyát képező személyes adat kezeléséhez fűződő jogos érdekét,
 • • megállapítja az érintettnek az érdekmérlegelési teszt alapját képező személyes adataival kapcsolatos érdekeit, jogait,
 • • elvégzi az érintett jogos érdekeinek és az adatkezelő jogos érdekeinek vizsgálatát és ez alapján megállapítja, hogy a személyes adat kezelhető-e.


4. Az egyes adatkezelések bemutatása (cél, jogalap, időtartam, kezelt adatok köre)


4/A. Bolti látogatót érintő adatkezelések

Adatkezelés megnevezése: megfigyelés zárt kameraláncon keresztül.

Adatkezelés célja: Vagyonvédelem, a társaság területének a védelme, jogsértő cselekmények észlelése és megelőzése, a vásárlók és a munkavállalók életének és testi épségének védelme, minőségi kifogások kivizsgálása, panaszbejelentések.

Adatkezelés jogalapja: A 2. pontban hivatkozott Rendelet 6. cikkelye (1) bekezdésének f) pontja - "az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek."

Érintettek, kezelt adatok köre: Érintettek: Látogatók és munkavállalók. Kezelt adatok: A bolt látogatóinak és alkalmazottainak képmása és egyéb-, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

Adattárolás időtartama: A rögzítéstől számított 10-30 nap, kamerától függően.


4/B. Bolti vásárlót érintő adatkezelések

Adatkezelés megnevezése: vásárlás, megrendelés, számlázás, csomagolás-szállítás.

Adatkezelés célja: A termékekre vontakozó adásvételi szerződés megkötése és teljesítése, termékértékesítés alátámasztása, tanúsítása, az adásvételi szerződés teljesítése (termékátadás), internetes megrendeléskor a távollévők között kötött szerződés teljesítése.

Adatkezelés jogalapja: A 2. pontban hivatkozott Rendelet 6. cikkelye (1) bekezdésének b) pontja - "az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges", 6. cikkely (1) bekezdésének c) pontja - " az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges"

Érintettek, kezelt adatok köre: Érintettek: Vásárlók. Kezelt adatok: név, lakcím (vagy székhely), elérhetőségi adatok (telefonszám, e-mail cím). Vásárlás időpontja. Fizetés módja. Szállítás időpontja és módja. Szállítási cím. Adószám (jogi személyek esetén). Az ügyfél által közölt egyéb adatok (pl. termék átvevőjének neve, egyéb lakcímadatok, pénzügyi adatok - bankszámlaadatok, stb.)

Adattárolás időtartama:A szerződésből származó követelések elévüléséig, a számlázásra vonatkozólag a Számviteli tv. alapján 8 évig.


4/C. Weboldalon keresztüli vásárlót érintő adatkezelés

A webáruházban történő vásárlás a számlázás és a csomagolás, illetve a szállítás tekintetében csak az adatkezelés formáját tekintve különbözik a bolti vásárlástól.

Adatkezelés megnevezése: regisztráció a weboldalon, vásárlás a webáruházban, 14 napos elállási/felmondási jog gyakorlása.

A bankkártyás fizetés választásakor az online fizetést biztosító szolgáltató weboldalára navigáljuk a vásárlót. Ezen a külső fizetési felületen történik meg a kártyás fizetési tranzakció adatainak a bekérése - név, kártyaszám, lájárati dátum, CVC kód. A szolgáltató bekéri a fizetési tranzakció adatait - fizető azonosító, tranzakció összege, dátuma, időpontja - a társaságunktól. A fizetési szolgáltató a bekért adatokat a rá irányadó PCI DSS szabvány (Payment Card Industry Data Security Standard) és adatvédelmi rendelkezések betartásával kezeli: https://www.paymentgateway.hu/adatvedelem. Társaságunk csak az online fizetés sikerességének tényéről kap tájékoztatást, fizetési adatokról nem.

Adatkezelés célja: Felhasználói fiók létrehozása a regiszráló számára, a vásárlás folyamatának egyszerűsítése, a távollévők közötti szerződések megkötése és teljesítése, a jogszabályban biztosított elállási/felmondási jog gyakorlásának biztosítása.

Adatkezelés jogalapja: A 2. pontban hivatkozott Rendelet 6. cikkelye (1) bekezdésének a-c) pontja - "az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;"

Érintettek, kezelt adatok köre: Érintettek: Regisztráló, vásárló személyek. Kezelt adatok: név, email cím, belépési jelszó, IP cím, regisztráció, vásárlás vagy szerződéskötés időpontja, számlázási és szállítási adatok (név, cím, telefonszám, email cím), egyéb vásárló által megadott adatok (pl. szállítással kapcsolatos információk, átvevő neve, egyéb címadatok, stb.)

Adattárolás időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, személyes fiók adatainak törléséig, a szerződésből származó követelések elévüléséig. Az elállási dokumentumot a számlával együtt tárololjuk, az adattárolás időtartamára a számlára vonatkozó fentebb rögzített rendelkezések az irányadóak.


4/D. Marketing tevékenység

Hírlevelek küldése a Green Aqua Kft. részéről az Ügyfél előzetes nyilatkozatától függ. Hozzájárulás esetén a Green Aqua Kft. a feliratkozók számára rendszeresen marketing tartalmú hírlevelet küld. A Hírlevelekben leiratkozási lehetőség is van.

Reklámok küldése a Green Aqua Kft. részéről az Ügyfél előzetes nyilatkozatától függ. Az Ügyfél által megadott email címre hirdetést vagy reklámot tartalmazó levelet, marketinganyagot csak az Ügyfél hozzájárulásával küldünk.

Felhívjuk Ügyfelünk szíves figyelmét, hogy amennyiben hozzájárul személyre szabott reklámok küldéséhez, úgy ezekhez felhasználjuk az Ügyfél korábbi vásárlásainak és/vagy a webáruházban történt böngészésének adatait.

Személyre szabott reklámokban az Ügyfelet termékeinkről, aktuális szolgáltatásainkról, promócióinkról és különleges ajánlatainkról, illetve olyan információkról tájékoztatjuk, amely véleményünk szerint az Ügyfél érdeklődésére tarthat számot.

A Green Aqua Kft. a marketingeszközként használt reklámozás során az Ügyfél honlap böngészési viselkedésére (pl. termékkeresés) vonatkozóan gyűjtött adatokat arra használja fel, hogy milyen termékajánlót jelenítsen meg az adott Ügyfél számára. A Green Aqua Kft. marketingtevékenysége nem „kizárólag automatizált” döntéshozatal útján valósul meg.

A közvetlen üzletszerzéssel, a személyre szabott reklámokkal kapcsolatban az Ügyfél bármikor felülvizsgálhatja korábbi álláspontját és korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen közölheti velünk, ha a továbbiakban nem kíván ilyen jellegű értesítéseket kapni. Minden esetben, amikor az Ügyfél közvetlen értékesítési jellegű anyagot kap tőlünk e-mailben, úgy emlékeztetni fogjuk arra, hogy bármikor lehetősége van álláspontjának megváltoztatására. Amennyiben az Ügyfél megváltoztatja korábbi álláspontját, bármikor lehetősége van leiratkozni a reklámok küldéséről.

Adatkezelés megnevezése: hírlevél, direkt marketing, hűségprogram.

Adatkezelés célja: Kereskedelmi ajánlatok eljuttatása az érdeklődők felé, marketinganyagok, személyre szabott reklám eljuttatása, vásárlói kedvezmény biztosítása a visszatérő vásárlók részére, a vásárlói elégedettség növelése, visszatérő vásárlók számának növelése.

Adatkezelés jogalapja: A 2. pontban hivatkozott Rendelet 6. cikkelye (1) bekezdésének a) pontja - "az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;"

Érintettek: érdeklődők, vásárlók, visszatérő vásárlók. Kezelt adatok köre: név, email cím, feliratkozás/leiratkozás időpontja, IP cím, korábbi vásárlások és/vagy webáruházban történt böngészések adatai, vásárlások időpontja.

Adattárolás időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig.


4/E. Szerviztevékenység adatkezelési esetei

A szerzviztevékenység alapja sokféle lehet. Jótálláson belüli szerviz, kellékszavatossági igény érvényesítése a jogszabályok alapján, kötelező jótállási időn belüli szerviz, jótállási/szavatossági időszakon túli, külön szerződésen alapuló vásárlói önköltséges javítás. Társaságunk több, általunk forgalmazott márkát érintő szerviztevékenységet közvetít a vásárlóink felé.

Forgalmazott márkák és szerviztevékenységet ellátó partnerek

Green Aqua, Greenworks, Aquacare, ADWA, Aqualighter, Aqua Medic, Aquario, Aqua Rebell, Beta, Camozzi, Chihiros, Dennerle, ONF, Oxyturbo, Seachem, Söchting - Green Aqua Kft.
ADA, DOOA - Aqua Design Amano Co. Ltd.
Aquarium Systems, ATI, Atman, D-D The Aquarium Solution, ISTA, Odyssea, WaveReef - Korallosakvárium Kft.
Eheim - Fisch Kft.
GHL - GHL Advanced Technology GmbH & Co.KG
Hydor - Aquarium Kutsera Trade Kft.
JBL - Best Aquatic Kft.
Oase - Oase Kereskedelmi Kft.
Sylvania - Elektro-Profi Kereskedelmi Kft.
Tetra - Pet Akvarisztika Kft.
Tropica - Tropica Aquarium Plants A/S
Twinstar - Digimodelo - Unipessoal Lda

Adatkezelés, a jótállási, szavatossági igények kezelése során

A szerviz az Ügyféllel többféle módon kerülhet kapcsolatba. Az Ügyfél bejelenti a meghibásodást, és a meghibásodott terméket beviszi a Green Aqua Kft. boltjába, vagy visszaküldi azt a társaságunkhoz. Társaságunk minden esetben jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó minőségi kifogásáról, és rögzíti a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot. Ezt követően - márkától függően - a társaságunk elvégzi a hibás termék javítását, vagy továbbítja azt a szervízpartnerünk felé. Ha a hiba megállapítható volt, akkor a szerviz a hibát orvosolja, és a hibakezeléssel kapcsolatban tájékoztatjuk a fogyasztót.

Termékek visszaadása

Az javított, cserélt, vagy javítást nem igénylő, vagy nem javítható termékek visszaadását jegyzőkönyvön rögzítjük, melynek adattartalma a személyes adatok vonatkozásában megegyezik a fogyasztói minőségi kifogásról készült jegyzőkönyben foglalt adatokkal.

Elutasított fogyasztói igények kezelése

Az igény elutasítása esetén a társaságunk jegyzőkönyvet állít ki az elutasításról, valamint – amennyiben a hiba térítés ellenében javítható – árajánlatot ad. E dokumentumok adattartalma a személyes adatok vonatkozásában megegyezik a fogyasztói minőségi kifogásról készült jegyzőkönyvben foglalt adatokkal. Az árajánlat elfogadása esetén az ellenérték számlázása a korábban leírt módon történik.


4/F. Egyéb szerviztevékenység (fizetős javítás, karbantartás)

Az adatkezelés esetei és dokumentumai megegyeznek a jótállási, szavatossági igények kezelése során leírtakkal.

Adatkezelés megnevezése: jótállási és szavatossági igények intézése jogszabály alapján, egyéb szerviztevékenység.

Adatkezelés célja: jótállási és szavatossági kötelezettség teljesítése, javítási és karbantartási igény, egyéb szerviztevékenység ellátása.

Adatkezelés jogalapja: A 2. pontban hivatkozott Rendelet 6. cikkelye (1) bekezdésének a-c) pontja - "az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;"

Érintettek: fogyasztók. Kezelt adatok köre: a számlán és a fogyasztói minőségi kifogásról készült jegyzőkönyben, számlán és szerviz munkalapon rögzített személyes- és kapcsolattartási adatok: név, cím, email cím, telefoszám, termék adatai, vásárlás időpontja, hibabejelentés időpontja, értesítés küldési időpont, javított termék átvételének időpontja.

Adattárolás időtartama: 3 év, illetve az igény illetve a szerződésből származó követelések elévüléséig, max. 5 évig.

----------------------

Adatvédelmi szabályzatunk az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), a Strasbourgban 1981, január 28-án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló, név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX tv. valamint a 2003 évi C törvény az elektronikus hírközlésről rendelkezéseinek figyelembe vételével készült. A személyes adatok megadásával ön, mint vásárló/fogyasztó/szolgáltatást igénybe vevő, hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait, az adatvédelmi irányelvekkel összhangban, a Green Aqua Kft. összegyűjtse, tárolja, felhasználja, közzétegye, illetőleg más módon feldolgozza.

2. Az Adatvédelmi incidensek kezelése a GDPR alapján

A Green Aqua Kft. aktívan igazolja az Európai Uniós rendeletnek (GDPR) történő megfelelését, az Adatvédelmi Szabályzat internetes oldalon történő megjelenítésével, az internetes rendelés folyamatában az adatvédelmi tájékoztató linkjének megjelenítésével, a hatósági ellenőrzések vagy érintett személyek tájékozódási igényének befogadásakor bármikor rendelkezésre tudjuk bocsátani a kért adatokat.

Személyes adatokat csak a jogszabályoknak megfelelően gyűjtünk és kezelünk, harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással és megállapodás alapján adunk át, ha a velünk kapcsolatban álló írásban felvilágosítást kér a róla tárolt adatokról, akkor azt biztosítani tudjuk.

Adatvédelmi incidens - szándékos, gondatlan vagy véletlen adatvesztés/adatmódosulás esetén, privacy-t érintő károk, kibertámadás stb. - esetén a Green Aqua eljárási rendje a szerverek kijelölt adminsztrátor által történő azonnali leállítása (offline állapotba helyezése), az incidenst követően legkésőbb 72 órával a tudomásszerzést követően bejelentjük az illetéskes felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóságnál, valamint Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál és email-ben tájékoztatjuk az érintetteket az incidensről. Amennyiben az érintettek tájékoztatása aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé Társaságunk részről, úgy a jelen adatvédelm oldalunkra mutató linket a Green Aqua weboldalának nyitólapján az értesítések sorban megjelenítjük.

Az adatvédelmi incidensekről nyilvános nyilvántartás készül a Green Aqua Adatvédelmi oldalán:

- Jelen dokumentum közzététele dátumáig nem történt adatvédelmi incidens a Green Aqua Kft. adatkezelésének vonatkozásában.

A Green Aqua Kft. biztosítja, hogy egy esetleges adatvédelmi incidens esetén ne közvetlenül és azonnal kompromittálódjanak a személyes adatok. Ezekre külön fizikai behatolásvédelmet és számítógépes védelmet dolgoztunk ki: jelszóval védett titkosított adatbázisban tároljuk az adatokat az ügyviteli rendszerünkön belül, azokból titkosítatlan másolat nem készül, a szervereket külön fizikai védelemmel és távfelügyeletre bekötött kamerás riasztórendszerrel védjük.

A felhasználó és az internetes felület közötti kommunikációt a Comodo CA Limited által kiadott, érvényes SSL tanusítvány védi. A tanusítvány a böngésző címsorának bal szélén található információs csíkra történő kattintással bármikor lekérdezhető. A belső hálózatban használt számítógépek kommuikációja és az esetleges kártevők betelepülése illetve adatvédelmi incidensek ellen dedikált vírusirtó és forgalomfigyelő szoftvereket használunk.

A Green Aqua Kft. adatvédelmi tisztviselője Lantos Viktor ügyvezető.

3. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Társaság illetve a Társaság belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Társaságunk adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.

4. Adatfeldolgozók megnevezése

A Green Aqua adatkezelésének vonatkozásában kizárólag a következő adatfeldolgozókkal működünk együtt, az alább leírt szolgáltatások biztosítása érdekében.

 • Dropbox. Cím: 185 Berry Street, 94107 San Francisco, CA, USA - felhő alapú tárhely
 • Euclid Services Limited Ltd. Cím: Agias Elenis, 4 6th floor, FLat/Office 601, 1060 Nicosia, Ciprus - EuroVPS szerver tárhely
 • GLS Magyarország Kft. Cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. - Csomagküldés
 • Google Inc. Cím: Barrow Street, Gordon House, Dublin 4., Írország - Analytics weboldal látogatottsági adatok és Adwords hírdetési szolgáltatás
 • Klevu Oy. Cím: Bertel Jungin aukio 5. 02600 Espoo, Finnország - Internetes oldal keresőszoftver
 • Nosto Solutions. Cím: Aleksanterinkatu 15a, FI24189119, 00100 Helsinki, Finnország - Marketing / Ajánlórendszer
 • Zendesk, Inc. Cím: Market St. 1019, 94103 San Francisco, CA, USA - Ügyfelekkel történő kapcsolattartást biztosító szoftver
 • Prohost.be Bvba. Cím: Ganzenstraat 11, 8000 Brugge, Belgium - Szerver tárhely szolgáltatás
 • Struktúra-Coop Zrt. Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85/C. 4. - Könyvelés
 • TNT Express Hungary Kft. Cím: 1097 Budapest, Ecseri út 14-16 - Csomagküldés
 • Reviews.io Cím: 29 St Nicholas Place, Leicester, LE1 4LD UK - Termékvéleményezés szofver
 • Facebook Ireland Ltd. Cím: Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay, Dublin 2, Írország - Közösségi

5. A személyes adatok törlése

A jogszabály alapján Társaságunk minden személyes adat törlésére fel van készülve az érintettek kérése alapján, vagy egy esetleges adatvédelmi incidens esetén. Ennek érdekében egy belső használatra készült Adattörlési intézkedési terv készült, amelyet a jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban meghatározott adatvédelmi tisztviselő végez el.

6. Személyes adatok kezelése, felhasználása

A Green Aqua Kft. kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel, amelyeket az érintett vásárló/fogyasztó önkéntesen és kifejezett hozzájárulásával bocsát a Társaság rendelkezésére. Különösen a személyes azonosításra alkalmas adatok: név, lakcím (szállítási cím, munkahelyi cím, stb.), telefonszám, e-mail cím, születési idő. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. A Green Aqua Kft. a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, csak addig tárolja a vásárló/fogyasztó/szolgáltatást igénybe vevő, személyes adatait, amíg a meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig a vásárló/fogyasztó/szolgáltatást igénybe vevő az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja. A szállító vállalatok szerződésben nyilatkoztak az adatok bizalmas kezeléséről és a GDPR megfelelőségükről nyilatkoztak. A szállító vállalatokkal, valamint a vásárlóval/fogyasztóval/szolgáltatást igénybe vevővel kötött szerződéseket a Green Aqua Kft. elektronikus nyilvántartásában iktatja és archiválja, ezzel biztosítva a szerződés adataihoz való utólagos hozzáférés lehetőségét és biztosítja az ügyfél kérésére történő törlését is. A Green Aqua Kft. az adatok kezelése során a 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően jár el.

A Green Aqua Kft. a vásárló/fogyasztó/szolgáltatást igénybe vevő személyes adatait semmilyen esetben sem adja át, továbbítja, vagy teszi nyilvánossá harmadik személynek, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi. A vásárló/fogyasztó/szolgáltatást igénybe vevő bármikor kérhet felvilágosítást a Green Aqua Kft. által kezelt adatairól, kérheti azok módosítását, kérheti azok továbbítását egy másik adatkezelőnek, továbbá kérheti azok Green Aqua Kft. adatbázisából való törlését - kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák tőpéldányai), melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény Kötelezi Társaságunkat - az alábbi elérhetőségeken: postai úton a 2045 Törökbálint, Kastély utca 88. címen, valamint a kapcsolat oldalunkon megadott email címen.

Kifejezett hozzájárulásával a vásárló/fogyasztó/szolgáltatást igénybe vevő beleegyezett abba, hogy adatai a Green Aqua Kft. adatbázisába kerüljenek, és azokat a Green Aqua Kft. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából minden további engedélyezés nélkül felhasználhassa. A vásárló/fogyasztó/szolgáltatást igénybe vevő hozzájárul ahhoz, hogy a Green Aqua Kft. közvetlen üzletszerzés céljából postai, illetve elektronikus úton (e-mail, mms, sms) reklámot továbbítson, valamint hogy adatait saját szolgáltatásának fejlesztése érdekében felhasználja.

A Green Aqua webáruház regisztrált (opt-in) felhasználóinak heti rendszerességgel, automatikusan hírlevelet küld. A Green Aqua Kft. hírleveleiben a webshop életével kapcsolatos kiemelt eseményekről, az aktuális vásárlási lehetőségekről tájékoztatja vásárlóit/fogyasztóit/szolgáltatást igénybe vevőit. Amennyiben nem kíván hírlevelet kapni, kérjük ne igényelje a pipa elhelyezésével ezt a funkciót.

Társaságunk az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

Az adatszolgáltatás önkéntes, a vásárló/fogyasztó/szolgáltatást igénybe vevő jogosult arra, hogy a Green Aqua Kft. által kezelt adatairól bármikor tájékoztatást kérjen, illetve hogy adatai módosítását, törlését, valamint hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül díjmentesen visszavonja postai úton a 1119 Budapest, Major köz 12. címen, valamint a kapcsolat oldalunkon keresztül email-ben elküldött bejelentéssel.

7. Az adatkezelés jogalapja, célja, módja

Az adatkezelésre a www.greenaqua.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak/vásárlóinak/fogyasztóinak/ önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja a www.greenaqua.hu URL alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A felhasználó/vásárló/fogyasztó által önkéntesen megadott adatokat a Green Aqua Kft. a weboldal fejlesztésére, a vásárlói igények kielégítésének tökéletesítésére, a szolgáltatások nyújtásának precizitására használja.

A Green Aqua Kft. a felhasználó/vásárló/fogyasztó által önkéntesen megadott személyes adatokat a fent leírt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. A Green Aqua Kft. tájékoztatja a felhasználóit/vásárlóit/fogyasztóit, hogy az általuk önkéntesen megadott személyes adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára – kivéve, ha erről törvény kötelező erővel rendelkezik - kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén továbbíthatja.

A Green Aqua Kft. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó érintett felhasználó/vásárló/fogyasztó felel. A felhasználó/vásárló/fogyasztó e-mail címének megadásával egyidejűleg felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. A megadott e-mail címen történt regisztrációval kapcsolatos minden felelősség azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

8. Az adatkezelés időtartama

A felhasználó/vásárló/fogyasztó által megadott személyes adatok kezelése addig tart, amíg a felhasználó/vásárló/fogyasztó a szolgáltatásról - az általa regisztrált felhasználói névvel - ki nem iratkozik. A törlés időpontja a felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanap. A felhasználó/vásárló/fogyasztó által elkövetett rendszer elleni támadás és más egyéb bűncselekmény elkövetése esetén a Green Aqua Kft. jogosult a felhasználó/vásárló/fogyasztó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni és a GDPR rendelkezéseinek megfelelően az adatvédelmi incidens tényét ezen az oldalon közzétenni. A Green Aqua Kft. bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

A felhasználó/vásárló/fogyasztó által önkéntesen megadott személyes adatok addig kezelhetőek a Green Aqua Kft., mint adatkezelő által, amíg a felhasználó kifejezetten írásban nem kéri az adatai kezelésének megszüntetését. A Green Aqua Kft. szolgáltatásainak igénybe vételéhez fűződő jogot nem érinti a felhasználó/vásárló/fogyasztó adatainak kezelésének megszüntetésére irányuló kérelme. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérelem beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor. Az adatok végleges törlését az elérhetőségeink bármelyikén kérhetik az ügyfeleink.

9. A kezelt személyes adatok köre

A weboldalon történő regisztráció vagy a telefonos megrendelés során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: Felhasználónév, saját email cím, jelszó, számlázási cím (számlázási név, irányítószám, település, utcanév, házszám), szállítási cím (számlázási név, irányítószám, település, utcanév, házszám), telefonszám.

A rendszer működtetése során olyan személyes azonosításra alkalmas adatok is rögzítésre kerülnek, mint például az Érintett bejelentkező számítógépének adatai amelyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak. Ezeket az adatokat az érintett külön nyilatkozata nélkül naplózza a rendszer kilépéskor és belépéskor. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adattal - a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - nem kapcsolhatóak össze. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató és a vele jogviszonyban álló Adatfeldolgozói férnek hozzá.

10. Süti szabályzat (Cookie szabályzat)

A Süti szabályzat meghatározza az oldal használata (böngészése) közben a Green Aqua Kft. által begyűjtött és tárolt információkat és ezek felhasználását. A cookie (magyarul süti) egy olyan kisméretű file, amely a felhasználóink számítógépén tárolódik, előzetes engedély-kérést követően. A sütik nem alkalmasak a felhasználók azonosítására! A cookie segít az internetes forgalom elemzésében és segítséget nyújt abban, hogy a felhasználóinkat személyre szabott módon szólíthassuk meg. A felhasználók preferenciáját nyilvántartva segít a navigációban.

Az általunk használt sütik egy része feltétlenül szükséges ahhoz, hogy Ön navigálni tudjon az egyes oldalak között, és meg tudjon tekinteni bizonyos védett tartalmakat (például a csak regisztrált felhasználók számára látható oldalakat).

Emellett funkcionális sütiket is használunk, melyek segítségével információkat gyűjthetünk arról, hogy Ön hogyan használja az oldalt, és személyre szabhatjuk a weboldalt; így például meg tudjuk jegyezni az Ön által kiválasztott nyelvet, valamint azt, hogy például milyen termékekre keresett rá. Ezeket az adatok kizárólagosan a tartalmaink személyre szabott ajánlásához használjuk és nem használjuk fel semmilyen más célra. A forgalmat naplózó cookie-k a meglátogatott oldalak azonosítására szolgálnak. Ez segít nekünk abban, hogy a weboldal forgalmát naplózzuk. Ezeket az információkat kizárólag statisztikai elemzésekhez használjuk fel, az eredeti adatok a felhasználást követően törlésre kerülnek. A cookie-k segítenek például abban is, hogy a felhasználóink az oldalunkra bejelentkezzenek, vagy személyre szabott tartalmakat érjenek el.

Külső webes szolgáltatások

Oldalainkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat. Erre például különböző képek, videók és statisztikák vagy éppen keresődobozok megjelenítéséhez van szükség. A közösségi gombokhoz hasonlóan ez esetben sincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domének milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.

Általánosságban tehát a cookie-k abban segítenek nekünk, hogy a felhasználóinknak egy jobb weboldalt készítsünk, segít abban, hogy meghatározzuk, hogy mely oldalakat vagy termékeket találnak hasznosnak vagy éppen haszontalannak. A cookie-k nem biztosítanak semmilyen hozzáférést a felhasználóink számítógépéhez, vagy bármilyen más személyes adathoz, csak azokat az adatokat tárolják, amelyeket a felhasználóink döntése alapján tudatnak velünk. A cookie-k használatát lehet engedélyezni és lehet tiltani. A legtöbb böngésző automatikusan engedélyezi a használatukat, de a böngésző beállításokban kézzel is lehet módosítani ezeket.

Az oldal által használt sütik listája az alábbi angol nyelvű automatikusan generált táblázatban olvasható:

11. E-mailes kommunikáció

A fentiek mellett nyomon követhetjük azt is, hogy Ön megnyitotta-e, illetve továbbította-e a tőlünk kapott e-mail üzeneteket, hogy a jövőben hasznosabb és érdekesebb tájékoztatással tudjunk szolgálni. Amennyiben nem szeretné, hogy adatokat gyűjtsünk arról, hogy Ön megnyitotta-e, illetve továbbította-e az általunk küldött üzeneteket, úgy ebben az esetben le kell iratkoznia hírleveleinkről, mivel nincs rá mód, hogy anélkül küldjünk e-mailes üzeneteket, hogy ilyen jellegű adatokat gyűjtenénk. Ha Ön regisztrált felhasználó, és módosítani szeretné az e-mail üzenetekre vonatkozó beállításait, bármikor kapcsolatba léphet velünk, és bármikor leiratkozhat a levelezőlistánkról az általunk küldött e-mailekben kapott útmutatást követve.

12. Fogalom meghatározások a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy. 

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adatkezelő: a Green Aqua Kft. (székhely: 1119 Budapest, Thán Károly utca 23-25.).

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

13. Az adatkezelési szabályzat módosítása

A Green Aqua Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi felhasználót/vásárlót/fogyasztót megfelelő módon tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók/vásárlók/fogyasztók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

14. Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó/vásárló/fogyasztó jogérvényesíti lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.), valamint az 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., postacím: 1530. Bp. Pf.: 5. Web: www.naih.hu )

Ha a fentiekkel kapcsolatban kérdése vagy megjegyzése van, kérjük, keressen meg minket az elérhetőségeink egyikén.

Green Aqua Kft.
Budapest, 2020. március 10.