The wishlist name can't be left blank

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetére vonatkozó felmondási tájékoztató

Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. A felmondási határidő az a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Ha Ön felmondási jogával élni kíván, felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségeinkre: Green Aqua Kft. székhely: 1119 Budapest, Thán Károly utca 23-25., Üzlethelyiség: 1119 Budapest, Major köz 12., Telefon: 06-1-6104627, E-mail: info@greenaqua.hu. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is. Ön internetes oldalunkon is www.greenaqua.hu kitöltheti az elállási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás megérkezését tartós adathordozón (elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek. Ön határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi felmondási nyilatkozatát.

A felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét. Tájékoztatjuk, hogy a termék visszaküldésének közvetlen költségét üzletszabályzatunk alapján Ön viseli.

Budapest, 2018.03.22.

Green Aqua Kft.


 

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetére vonatkozó felmondási nyilatkozat
 (csak a szerződésre vonatkozó felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Green Aqua Kft.
Székhely: 1119 Budapest, Thán Károly utca 23-25.,
Üzlethelyiség: 1119 Budapest, Major köz 12.
Telefon: 06-1-6104627, E-mail: info@greenaqua.hu

 

Alulírott ……………………………… kijelentem, hogy gyakorlom felmondási jogomat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja:
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó telefonszáma:
A fogyasztó bankszámlaszáma, ahova az visszatérítést kéri:
A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):
A rendelés vagy számla száma:
Kérjük, nevezze meg a termékeket, amelyek vonatkozásában eláll (az összes termék esetén hagyja üresen):

 

Kelt (helység, dátum):